The Hai Ba Trung Temple, Ha Loi, Vinh Phu

 

The Hai Ba Trung Temple, Hanoi
photo source: Heritage

 

Ða`i ky? niê.m Hai Ba` Tru+ng ta.i công tru+o+`ng Mê Linh, Saigon tu+o+.ng tru+ng hai vi. anh thu+ Viê.t Nam.

Tu+o+.ng ba` Tru+ng Nhi. quay ma.t ra cu+a? biê?n trong mô.t gia'ng ddiê.u qua? quyê't nghiêm pho`ng. Tu+o+.ng ba` Tru+ng Tra'c quay ma.t vê` hu+o+'ng Ba'c, mô.t chân bu+o+'c to+'i, kiê'm tuô'c ra nu+?a vo?, sa~ng sa`ng tiê'n bu+o+'c va` nghinh chiê'n. Tay hai ba` na'm lâ'y nhau, cha.t che~ va` thân mê'n, trong mô.t tinh thâ`n liên kê't bâ't di di.ch. Hai ba` quay lu+ng la.i vo+'i nhau, ddôi ca.p ma't nhi`n bao qua't ca? mô.t vo`ng chân tro+`i. Tu+o+.ng Hai Ba` ba`ng ddô`ng na.ng 3 tâ'n va` cao 5.2 thu+o+'c . Bu+'c tu+o+.ng ddu+o+.c da.t trên bê. 3 chân ba`ng xi-mang cô't sa't co' ga.ch men mâu` xa'm dden bao ngoai`, cao 10.6 thu+o+'c.

Bu+'c tu+o+.ng ddu+o+.c kha'nh tha`nh nhân di.p lê~ ky? niê.m Hai Ba` Tru+ng do Ngô Viê't Thu. ve~ kiê?u va` Nguyê~n Van Thê' ddiêu kha'c.

Toa`n thê? dda`i ky? niê.m ddu+o+.c da.t trên tâm ddiê?m cua? công tru+o+ng Mê Linh hi`nh ba'n nguyê.t va` trung ddiê?m cu?a hô` hi`nh ba'n nguyê.t, ddu+o+`ng ki'nh 14 thu+o+'c.

Lê~ kha'nh tha`nh dda`i ky? niê.m nga`y 11/3/1962 va` nga`y 1/11/1963 bi. Dân Quân Ca'ch Ma.ng pha' huy?, vi` ly' do nha` ddiêu kha'c du`ng hai chi. em Trâ`n Lê. Xuân va` Trâ`n Lê. Chi la`m kiê?u mâu~.

 

Mieu Bi - Stele