1 i Hng Mn
Dai Hong Gate

2 Bi nh
S
n Chu

Salutation courtyard
3 Bia nh
Nh
Bia

Stelae House
5 Hin c Mn
Hien Duc Gate

7 in Sng Ân
Sung An Palace
9 Hong Trch Mn
Hoang Trach Gate
10 Cu Trung o
Trung Dao bridge
11 H Trng Minh
Truong Minh lake
12 Nghnh Lng
Qu
n
13 iu Ng nh
14 nh Minh Lu
Minh Lau Palace
15 Tr Biu
16 H Tn Nguyt
Tan Nguyet lake
17 Cu Thng Minh Chnh Trc
Thong Minh Chinh Truc bridge
18 Bu Thnh
20 Truy T Trai
21 Quan Lm S
22 Linh Phng Cc
24 T & Hu
Tng
Ph
ng
25 H Hoi T