Thành Nô.i Minh Ma.ng Thiê.u Tri. Tu+. Ddu+'c Ddô`ng Khánh Khai? Ddi.nh Thiên Mu.