Cau Thong Minh Chinh Truc - Buu Thanh
Thong Minh Chinh Truc Bridge and Buu Thanh beyond